W TYM POKOJU MIA?O SI? ZNALE?? MIEJSCE DO PRACY ORAZ SZAFA NA UBRANIA. W?A?CICIELCE ZALE?A?O, ABY WSZYSTKIE RZECZY ORAZ BIURKO BY?Y PRZES?ONI?TE DRZWIAMI PRZESUWNYMI

Szafa, ktra znalaz?a miejsce na krtszej ?cianie, optycznie skrci?a pokj maj?cy kszta?t prostok?ta. Wewn?trz szafy, po lewej stronie znalaz?o si? miejsce na biurko. W tej strefie ka?da p?ka zosta?a starannie przemy?lana stoi tutaj komputer, drukarka, jest miejsce na p?yty i ksi??ki. Po prawej stronie szafy znajduje si? cz??? ubraniowa na samym dole szuflada na wi?ksze rzeczy, a nad ni? dr??ek na ubrania oraz p?ki. Projektuj?c miejsce na wisz?ce ubrania nale?y zwrci? uwag? na to, jak d?ugie rzeczy chcemy wiesza? w szafie. Dr??ek oraz wieszak ubraniowy zajm? oko?o 15cm od p?ki znajduj?cej si? powy?ej.
Ca?a szafa zosta?a wykonana na zamwienie zgodnie z ?yczeniem w?a?cicieli. Front szafy stanowi? bia?e drzwi przesuwne dzielone listwami aluminiowymi. To ciekawe rozwi?zanie sprawia, ?e szafa wygl?da nowocze?nie i mimo swoich rozmiarw nie sprawia wra?enia przyt?aczaj?cej.