URZ?DZAJ?C TO MA?E 24 METROWE MIESZKANIE W CENTRUM WARSZAWY, W?A?CICIELE ZWRACALI UWAG? NA JEGO ESTETYK? I FUNKCJONALNO??. W EFEKCIE POWSTA?O WN?TRZE BARDZO PRZYTULNE I MI?E DLA OKA. NA SZCZEGLN? UWAG? ZAS?UGUJE SZAFA WN?KOWA, KTRA W TYM PRZYPADKU SPE?NIA RWNIE? FUNKCJ? ?CIANKI ROZDZIELAJ?CEJ POMIESZCZENIA

Po wyburzeniu ?ciany mi?dzy ?azienk? a przedpokojem stworzy?a si? przestrze? na szaf?. Aby maksymalnie wykorzysta? ka?dy centymetr szafa sta?a si? jednocze?nie ?ciank? oddzielaj?c? ?azienk? od reszty mieszkania. Lustrzane drzwi przesuwne zas?aniaj? nie tylko ubrania znajduj?ce si? w szafie, ale s? rwnie? drzwiami do ?azienki. Projektuj?c tak? zabudow? nale?y zwrci? uwag?, czy powsta?e w ten sposb przej?cie b?dzie wystarczaj?co szerokie, by mo?na by?o swobodnie przechodzi? pomi?dzy pomieszczeniami.
Aby optycznie powi?kszy? mieszkanie wykorzystano drzwi lustrzane. Ponad szaf? z drzwiami przesuwnymi znalaz? si? pawlacz na rzadziej u?ywane rzeczy. Aby utrzyma? harmoni? pomi?dzy szaf? a kuchni? znajduj?c? si? naprzeciwko, drzwiczki pawlacza zosta?y wykonane z identycznego materia?u jak ten u?yty w kuchni mdf lakierowany na szaro.