Wn?ki

W domach i mieszkaniach cz?sto pojawiaj? si? ?cianki i inne konstrukcje z p?yt gipsowych lub drewnianych. Cz?sto konstrukcje te kryj? wn?ki, ktre warto zagospodarowa?.

Wn?ki mo?emy wykorzysta? jako praktyczne miejsce na szafy wn?kowe lub wyeksponowa? w nich jakie? przedmioty szk?o lub porcelan? albo przeznaczy? np. na praktyczn? domow? biblioteczk?. Oto kilka propozycji ciekawego zagospodarowania wn?k:


Pomys? na biblioteczk?. P?ki we wn?ce to znakomite miejsce na domowy ksi?gozbir. Taka zabudowa wygl?da znacznie l?ej ni? tradycyjne rega?y, co jest bardzo wa?ne w tworzeniu wra?enia przestronno?ci we wn?trzu.

Dzieli i zdobi. W ?ciance oddzielaj?cej kuchni? od przedpokoju znajduj? si? obramowane drewnem wn?ki. Zainstalowane w nich halogeny efektownie pod?wietlaj? wyeksponowane tam ozdobne naczynia.

Ukryty schowek. Zabudowa z p?yty laminowanej lub fornirowanej mo?e wygl?da do?? typowo, jednak tu kryje si? zaskakuj?ce rozwi?zanie - skrzynia-siedzisko. Skrzyni? mo?na wyci?gn?? i wygodnie na niej usi???. Dodatkowo zmie?ci ona kilka par butw. Do frontw w ?rodkowej cz??ci zabudowy dobrano uchwyty w formie relingw.

Po?yczona przestrze?. Pralka zosta?a schowana we wn?ce, a przestrze? nad urz?dzeniem zabudowano a? do sufitu schowkami. Zmie?ci?a si? w nich wi?kszo?? ?azienkowych zapasw (kosmetyki, detergenty r?czniki itp.) pozosta?e szafki, na przyk?ad pod umywalk?, mog?y by? dzi?ki temu mniejsze i bardziej dyskretne.